Kvalitet och Miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 via DNV och vårt moderbolags IMS (Integrated Management System) Det innebär att vi systematiskt arbetar med förbättringar inom miljö och kvalitet.

Certifikat och godkännanden för ebm-papst koncernen kan laddas ner på vår globala hemsida. Följ länken nedan.
Certifikat och deklarationer


Ett bra exempel på miljöhänsyn är vår försäljning av energibesparande EC-motorer som används i våra fläktar och drivmotorer. Intresset för att minska energiförbrukningen är enormt och vi ser en stadig ökning av försäljningen av våra fläktar försedda med EC-integralmotorer. Nästa steg tar vi nu genom våra digitala erbjudanden som riktar sig både mot OEM och fastighetsmarknaden.

Läs mer om det kvalitets- och miljöarbete som bedrivs vid våra produktionsanläggningar i bland annat Tyskland på www.ebmpapst.com och läs ebm-papsts policys här: Code of Conduct

Vår inköpspolicy finns nedan

Länk till ebm-papsts inköps sida där man kan hämta General Terms and conditionsFokus på miljövänliga fläktar som nu även kan användas smartare

Med EC-motorer från ebm-papst görs stora miljövinster genom minskad energiförbrukning. ebm-papst har tillverkat ec-motorer sedan 70-talet och har som pionjär på området fortsatt att utveckla motorerna till att ha allt högre verkningsgrad. Men lika viktigt är att de är lätta att reglera så att man enkelt kan välja rätt driftspunkt. Om man redan har EC-motordrivna fläktar som regleras på ett bra sätt, kan vi nu även erbjuda lösningar för att man bättre skall kunna få kontroll även på andra funktioner som förbrukar energi i en fastighet eller så att man kan få mer information om sina fläktars driftsförhållande för att kunna optimera deras funktion.Kvalitetspolicy för ebm-papst9 ledord som grunden för top-kvalitet!
ebm-papst står för premium kvalitet. För att kunna bibehålla denna position på marknaden måste vi implementera kvalité-koncept i varje aktivitet i företaget. För bara genom excellent kvalitet i vårt samarbete, våra processer och vårt dagliga arbete kan vi garantera den höga kvalitet standarden för våra produkter och våra tjänster. Vår förståelse för kvalitet baseras på följande ledord:

Kundtillfredställelse är vår högsta prioritet
Våra kunder bestämmer standarden för kvalitén för våra produkter och tjänster Därför vill vi tydligt förstå våra kunders behov. Vårt huvudmål är att leverera felfria varor till kunden i rätt tid och som överensstämmer med den kontraktsmässigt överenskomna specifikationen.

Att främja kvalitetsmedvetenhet är en viktig uppgift för ledningen
Alla chefer agerar som förebilder i introduktionen av våra kvalité-koncept. De skall främja och kräva den högsta kvaliten av utfört arbete från sina anställda och skapa en arbetsmiljö i vilken alla anställda kan bidra till att man uppnår kvalitetsmål, genom tydlig kommunikation och samarbete över avdelningsgränser. Företagets ledning möjliggör den hög kvalitet genom kontinuerlig träning klar tydlig överförande av information.

Varje anställd bidrar aktivt till uppfyllande av kvalitetsstandarderna
Varje anställd är ansvarig för kvalitén i alla de områden som den anställde är verksam inom, för att kunna leverera arbete enligt den högsta av standarder. För att uppfylla vår kvalitetsstandard är ett aktivt deltagande från alla anställda mycket viktigt. Det gäller alla från praktikanter till företagsgruppens ledning.

Bara tillsammans kan vi nå den högsta nivån av kvalitet
Vi tänker ur hela företagets perspektiv och ägnar särskild uppmärksamhet angående hur vi skall kunna stödja varandra. Vi följer våra riktlinjer och processer avvikelser och ändringar rapporteras på ett tydligt, tillförlitligt och förutseende sätt till berörda kollegor. Resultat är tydligt dokumenterat och tillgängligt för relevant intressenter. Detta är det enda sättet som vi kan uppnå konsekvent kvalitet.

Förebyggande av fel är prioriterat över korrigerande åtgärder
Vår kvalitetspolicy är inte begränsad till att finna och korrigera avvikande produkter. Det är ett förebyggande kvalitetsarbete som säkerställer att avvikelser inte uppstår. Därför är det vårt mål att upptäcka orsakerna till avvikelserna och att förebygga problemen på ett sätt att de aldrig uppstår. ”Noll-fels policy” för kunderna är företagets mål i hela ebm-papst gruppen.

Att hålla vad vi lovar är det som styr vårt dagliga agerande
Samarbete med andra (både interna och externa parter) är fast och bindande åtagande. Vi uppfyller kraven på oss genom att leverera maximal kvalitet vid utlovad tidpunkt. Avvikelser från det kommuniceras så snart som möjligt.

Vi är alla engagerade för att ständigt förbättra vår kvalitet
Fel klagomål, reklamationer och avvikelser är inte att betrakta som svagheter, utan tillfällen till lärande och möjligheter till framtida förbättring. Varje anställd skall öppet hantera och kommunicera fel för att hitta möjligheter till förbättringar I sin omgivning, samt rapportera detta till den person som är ansvarig för processen. Den informationen kommer att bidra till förbättringsprocessen.

Tillsammans med våra leverantörer och partners strävar vi efter kvalitet.
Vi kräver att våra leverantörer och partners att förplikta sig att följa våra kvalitetskrav. Vi stöder dem i deras arbete för att nå våra gemensamma mål. Det är det enda sättet som vi kan uppnå vår kvalitetsstandard.

Vi har ett starkt engagemang för miljö och samhälle
Vi främjar ett försiktigt användande av energi och råmaterial. I utveckling av nya produkter och teknologier, är hållbarhet något som förväntas av oss. Som företag vet vi att vi har ett socialt ansvar, som vi alltid gladeligen uppfyller.

Miljö-/arbetsmiljöpolicyHållbarhet är ett viktigt värde för vårt företag. Som ett företag strävar vi efter att ha en helhetssyn samt en focus som integrerar FN:s 17 globala utvecklingsmål (SDG). I centrum för vår Miljö-/arbetsmiljö-policy är de följande 5 mål av FN:s globala mål som speglar vårt synsätt i vår Miljö-/arbetsmiljöpolicy. God utbildning, Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion och bekämpa klimatförändringarna (13). Dessa utvidgas och stöds sedan av hållbarhetsaspekterna.

Kunder och deras behov så väl som att skydda vår miljö är en av våra nyckel värden

Med en försäljningsorganisation som tar vägledning av internationella standarder, hjälper vi våra kunder att lösa sina problem inom luft-teknologi och drivlösningar i vår strävan att möta globala mål för hållbarhet. Vi uppnår det inte bara genom en snabbt och professionellt stöd, utan också genom att ha ett brett utbud av energieffektiva fläktar. Vi är förbundna att utvärdera och värdera miljöaspekterna för att kunna reducera föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt företags miljöprestanda. Vi fortsätter arbeta på det gemensamt definierade miljöprogrammet och strävar mot att möta dess mål. Vid ledningens genomgång kontrolleras hur effektivt och verkningsfulla de åtgärder som vidtagits har varit.
För att undvika negativ inverkan på miljön, måste risker utvärderas vid ett tidigt stadium och så långt som det är ekonomiskt försvarbart, minimeras genom att använda bästa möjliga teknologi. Detta gäller grundvatten och skyddande av jord och mark, så väl som alla sorters utsläpp. Det gäller även vårt val av energikällor samt när vi använder underleverantörer för att ta hand om ebm-papst egendom.
Vi utvärderar våra energiflöden systematiskt för att effektivisera och minska vår energiförbrukning. Målet är att minska våra utsläpp av växthusgaser, energikostnader och andra miljöpåverkande faktorer. Det är vår strävan att tillhandahålla den bästa lösningen tillsammans med våra kunder. Genom att göra så finns vårt fokus på energieffektivitet, kvalitet, miljömässig hållbarhet, arbetsmiljö, lag och regelefterlevnad och ekonomi.

Sunda produkt- och produktionslösningar som värnar om miljön
Vi var tidigt ute med att utveckla energisparande motorer och fläktar som använder EC-teknologi, något som överensstämmer med vårt interna åtagande att bevara vårt klimat. Vi fokuserar även på att utveckla allt tystare motorer och fläktar för att minimera buller. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår avfallshantering och minimera mängden avfall. Vår första prioritet när nya produkter utvecklas är att använda miljövänliga och återvinningsbara material. All personal arbetar aktivt med att undvika miljöförstöring. Det överordnade målet för entreprenörer är att säkra ekonomiskt oberoende. Detta kräver ett positivt rörelseresultat vilket i sin tur kräver att vi ständigt förbättrar våra produkter, processer och kvalitet.

Hälsa och säkerhet
En säker arbetsmiljö på alla arbetsplatser och på alla avdelningar är lika viktigt för oss som kvalitet, miljöhänsyn och ekonomisk framgång. Det är aldrig någon tvekan om att säkerheten kommer först. En säker arbetsplats för alla anställda är alltid något som är viktigt för vårt företags ledning. Samtliga anställda skall också göras uppmärksamma på att det är deras eget ansvar att använda skyddsutrustning och följa de regler som finns för att arbetsmiljön skall vara säker och för att skydda sin och andras hälsa. Samtliga anställda skall även informera om man upptäcker en möjlig risk och har rätt att få den åtgärdad.

Arbetsuppgifter och åtaganden
Företaget förbinder sig att utforma och kontinuerligt förbättra arbetsplatser, utrustning och arbetsprocesser för våra anställda för att säkerställa att alla arbetsmiljökrav kan uppfyllas, både enligt och utöver det som anses vara det bästa möjliga. Alla chefer är skyldiga att upprätthålla och respektera alla nödvändiga åtgärder och restriktioner som berör säkerheten på arbetsplatsen. Ytterligare ansvarområden definieras i arbetsbeskrivningar för de anställda som särskilt ska arbeta med dessa aspekter. Först och främst ansvarar varje anställd för sin egen hälsa och säkerhet, kvaliteten på det arbete han eller hon producerar och för att värna om miljön. Våra arbetsledare, skyddsombud och företagsläkare stödjer företagsledningen med sina specialistkunskaper. Chefer, specialister och medlemmar i företagsrådet måste aktivt stödja och hjälpa varandra.

Personalens stöd
Samtliga anställda är en integrerad del i processen att sträva efter att minska avvikelserna mot uppsatta mål. Att vara engagerade i öppen och rättvis dialog, ständigt hålla personalen informerad, erbjuda utbildning och främja medvetenhet om kvalitets- och miljöfrågor bidrar till att öka personalens motivation och tillfredställelse.

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet, dataskydd och skydd av kunskap och expertis blir allt viktigare för ebm-papst koncernen. Genom kontinuerlig implementering och integrering av nya krav, som kommer får krav på IT-säkerhet i befintliga strukturer, ökar vi skyddet av våra processer och procedurer. Detta är en del av vårt holistiska koncept för ett integrerat ledningssystem. Syftet är att minimera risken för attacker mot och störningar i våra IT-system. Det blir då livsviktigt att säkra integritet, sekretess, tillgänglighet såväl som informationens äkthet. Här följer ebm-papst standarden ISO 27001 och andra standarder i ”Open Source Security Testing Methodology Manual” (OSSTMM). Framtida certifieringar enligt gällande regelverk ses som en realistisk väg framåt.

Partnerskap med våra leverantörer
Genom partnerskap med våra leverantörer hjälper våra dem att leva upp till samma miljö- och kvalitetsnormer som vi tillämpar internt. Vi är i konstant öppen dialog med myndigheter, våra grannar samt intresserad allmänhet. För övrigt så accepterar ebmpapst sitt sociala ansvar för att skydda vår miljö och personals hälsa.

Identifiering av risker och vidtagande av lämpliga åtgärder
Vi säkerställer klar och tydlig riskhantering. Lämpliga verktyg som utvärderingsmatriser för miljöaspekter, arbetsmiljöaspekter liksom risk och möjlighets tabeller används till detta. Det hjälper till att förhindra möjliga skador och olyckor. Lämpligt olycksförebyggande planering skyddar mot förutsägbara incidenter. När det gäller efterlevnad, hanteras legala risker, kundrisker såväl som finansiella risker i hela gruppen.

Lag- och regel-efterlevnads policyFramgångsrik efterlevnad kräver hållbart agerande och uppträdande. Efterlevnad är mycket viktigt för ebm-papst då det säkerställer att varken företaget eller den anställda kommer till skada. Vår företagskultur är baserad på höga etiska och moraliska värderingar som speglar alla våra aktiviteter. Det är anledningen till att vi i vårt företag inte tolererar någon olikhet i hur människor behandlas beroende på bakgrund eller härkomst. Vi tillåter inte omänsklig behandling eller hot om sådan behandling som exempel sexuella trakasserier. Vi säkerställer att inte barnarbete förekommer, stöds eller tillåts hos våra leverantörer eller i våra egna fabriker.
Alla anställda förbinder sig att följa lagar och regler samt alla andra interna eller externa riktlinjer så att interna och externa bestämmelser följs samt att undvika att ta risker som kan påverka företagets existens. Genom att göra affärer på ett hederligt, hållbart och lagenligt sätt, vill vi sätta ett internationellt exempel och ge vårt bidrag till att göra värden till ett bättre ställe genom en rättvis arbetsfördelning. Genom att göra det bygger ebm-papst sitt agerande på standarderna ISO19600 och ISO37301.
Vi är även förbundna till ebm-papst uppförandekod som tillämpas inom alla områden där vi gör affärer. Basen för anpassningen av koden är tron att ett företag och alla dess aktiviteter måste följa de lagar regler och riktlinjer som gäller i de länder som man är verksam.
Utöver detta, följer vi även uppförande koden för Responsible Buisness Alliance (RBA) och applicerar den i vår leverantörskedja. RBA definierar standarder inom industrier och säkerställer säker arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, respektfull och värdig behandling av anställda sam en miljövänligt företagande i leverantörskedjan.
Vi ser efterlevnad som en alltid närvarande och kontinuerlig utmaning. ebm-papst organisation för efterlevnad och deras system för efterlevnad måste ständigt utvecklas och justeras till de förändrade kraven på våra marknader och i våra affärsaktiviteter.
Styrelsen utvärderar och bedömer efterlevnads systemet årligen, med korrigerande och förebyggande aktiviteter som introduceras så snart den analyserade data så kräver. Detta säkerställer att vårt efterlevandssystem är noggrant kontrollerat och ständigt förbättrat.
Alla anställda är genom sin anställning förbunden att följa interna och externa regler och företaget riktlinjer. Brott mot lagar eller regler eller brist på annan efterlevnad kommer inte tolereras någonsin. Anställda som upptäcker ett brott mot efterlevnad eller blir informerad om det skall rapportera det omgående. Både gällande behandlingen av den som informerar och den som begått brottet mot efterlevnaden, så skall alla behandlas rättvist. Viktigt är att den som informerar om ett brott är skyddad mot all typ av vedergällning. Brott hanteras enligt principen påföljden skall vara proportionerlig mot brottet. Om det går att bekräfta brott kommer ebm-papst att vidta disciplinära eller legala åtgärder, beroende på hur grovt brottet är.