Kvalitet och Miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 via DQS och vårt moderbolags IMS (Integrated Management System) Det innebär att vi systematiskt arbetar med förbättringar inom miljö och kvalitet. Länkar till certifikaten finns nedan.

Certificate_ISO_9001_QM15_-_2021-03-02_-_EN.pdf
CERTIFICATE_-_IQNet_-_2021-03-02_-_ISO9001_QM15.pdf
Certificate_14001_DQS_000675_UM15_2020-11-09_englisch.pdf
Certificate_14001_000675_UM15_2020-11-09_IQNet.pdf

Ett bra exempel på miljöhänsyn är vår försäljning av energibesparande EC-motorer som används i våra fläktar och drivmotorer. Intresset för att minska energiförbrukningen är enormt och vi ser en stadig ökning av försäljningen av våra fläktar försedda med EC-integralmotorer.

Läs mer om det kvalitets- och miljöarbete som bedrivs vid våra produktionsanläggningar i bland annat Tyskland på www.ebmpapst.com och läs ebm-papsts policys här: Code of Conduct

Vår inköpspolicy finns nedan

Terms and Conditions of Purchase of ebm-papstFokus på miljövänliga fläktar

Med EC-motorer från ebm-papst görs stora miljövinster genom minskad energiförbrukning. ebm-papst har tillverkat ec-motorer sedan 70-talet och har som pionjär på området fortsatt att utveckla motorerna till att ha allt högre verkningsgrad. Men lika viktigt är att de är lätta att reglera så att man enkelt kan välja rätt driftspunkt.Verksamhetspolicy för ebm-papstFokus på kundernas behov, miljöskydd och de globala klimatmålen
Vi eftersträvar förtroendefullt samarbete med våra kunder. Av den anledningen fäster vår företagspolicy stor vikt vid kundens behov och krav. Det gäller både produkterna i sig, tekniskt säljstöd, leveranser och service och underhåll.

Vår försäljningsorganisation tillämpar internationella standarder, vilka vi använder för att hjälpa våra kunder lösa sina problem inom luft- och driftteknik, samtidigt som vi strävar efter att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Vi uppnår detta genom att tillhandahålla snabb yrkesmässig support och erbjuda ett brett sortiment högeffektiva fläktar. Vi kallar det här Grön Teknologi (Green Tech).

Vi strävar efter att driftsätta bästa möjliga lösning hos våra kunder. Utöver energieffektivitet lägger vi fokus på kvalitet, miljökompatibilitet, arbetssäkerhet och ekonomi.

Ekonomi
Det överordnade målet för entreprenörer är att säkra ekonomiskt oberoende. Detta kräver ett positivt rörelseresultat vilket i sin tur kräver att vi ständigt förbättrar våra produkter, processer och kvalitet.

Kvaliteten är designad och producerad
Våra kunder världen över förknippar namnet ”ebm-papst” med hög kvalitet. Vi ser kvalitet som mer än bara leva upp till alla de krav som kunder och samhället ställer.
Kvalitet är synnerligen viktigt i vår företagspolicy, och den ålägger oss att bedriva ett systematiskt och framåtblickande kvalitetsarbete.
Det räcker då inte att identifiera och sortera bort undermåliga produkter. Vår kvalitetsfilosofi betonar hur viktigt det är om att förhindra misstag innan de uppstår. ”Noll defekter” är därför ett fastslaget kvalitetsmål för ebm-papst.

Identifiera risker och vidta åtgärder
Vi använder medveten riskhantering med verktyg som FMEA, utvärderingsmatris för miljöaspekter, bedömning av arbetshälsa, säkerhet och socialt ansvar för att bli bättre på att stävja skador eller olyckor. Därtill skyddar väl genomtänkt krisplanering mot alla tänkbara incidenter.
Vi vill undvika negativ miljöpåverkan och därför måste vi utvärdera risker i ett tidigt skede, och minimera dem på ett ekonomiskt försvarbart sätt genom att använda bästa tillgänglig teknik. Detta gäller till exempel grundvattenskydd, markvård, alla slags utsläpp, urval och användning av ekologiskt fördelaktiga energikällor, och att kontraktera de skickligaste externa tjänsteleverantörerna för arbete i ebm-papst anläggningar.

Sunda produkt- och produktionslösningar som värnar om miljön
Vi var tidigt ute med att utveckla energisparande motorer och fläktar som använder EC-teknologi, något som överensstämmer med vårt interna åtagande att bevara vårt klimat.
”Any new product development must economically and ecologically outperform its predecessor.“ (Gerhard Sturm, grundare)
Vi fokuserar även på att utveckla allt tystare motorer och fläktar för att minimera buller. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår avfallshantering och minimera mängden avfall. Vår första prioritet när nya produkter utvecklas är att använda miljövänliga och återvinningsbara material. All personal arbetar aktivt med att undvika miljöförstöring.

Efterlevnad av lagar och regler
Vår personal efterlever gällande lagar och regler för miljövård, arbetssäkerhet, hälsoskydd, produktsäkerhet.
Vi följer även relevanta tekniska rekommendationer utfärdade av organisationer som CSA, CCC, GOST, KBA, UL och VDE. Således är våra motorer och fläktar anpassade till aktuella normer och standarder som syftar till att göra dem miljövänliga, energisnåla, hållbara och återvinningsbara. Vi levererar våra produkter till våra kunder i miljövänliga förpackningar med miljövänliga fordon.
Vi upprätthåller en kontinuerlig dialog med ansvariga myndigheter, grannar och allmänheten. Vidare tar ebm-papst socialt ansvar för att skydda vår miljö och trygga våra anställdas hälsa.

Partnerskap med våra leverantörer
Vi hjälper våra underleverantörer att leva upp till samma miljö- och kvalitetsnormer som vi tillämpar internt. Detta samarbete får oss att bli skickligare och mer effektiva.

Hälsa och säkerhet
Säkerhet på jobbet, arbetsplatsen och på alla avdelningar är lika viktigt som kvalitet, miljövård och ekonomisk framgång. I oklara lägen får säkerheten förtur.
Företagsledningen fäster särskilt stor vikt vid att värna om våra anställdas hälsa och säkerhet. Det åligger alla anställda att ta ansvar för att efterleva samtliga åtgärder som ska värna hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Alla ska påpeka och identifiera möjliga faror och alla har rätt att få dem åtgärdade.

Arbetsuppgifter och åtaganden
Det är viktigt för företaget att utforma och kontinuerligt förbättra våra arbetsplatser, vår utrustning och våra anställdas arbetsprocesser så att vi efterlever samtliga relevanta säkerhets- och hälsospecifikationer i takt med teknikutvecklingen. Alla chefer är skyldiga att upprätthålla och respektera alla nödvändiga åtgärder och restriktioner som berör säkerheten på arbetsplatsen. Ytterligare ansvarområden definieras i arbetsbeskrivningar för de anställda som särskilt ska arbeta med dessa aspekter.
Först och främst ansvarar varje anställd för sin egen hälsa och säkerhet, kvaliteten på det arbete han eller hon producerar och för att värna om miljön. All information som behövs för att förstå hur vi påverkar miljön finns tillgänglig.
Våra arbetsledare, skyddsombud och företagsläkare stödjer företagsledningen med sina specialistkunskaper. Chefer, specialister och medlemmar i företagsrådet måste aktivt stödja och hjälpa varandra.
Vi vill säkerställa att alla anställda är medvetna om ens eget ansvar för kvalitet, miljö och säkerhet på jobbet. Detta är en ständig arbetsuppgift för chefer och därför finns relevanta procedurer och bestämmelser i ledningssystemets dokumentation. Styrelsen beordrar med jämna mellanrum revisioner som granskar och säkerställer implementering, förbättringar och kontinuerlig utveckling av ledningssystemet.

Åtaganden som rör kontinuerlig förbättring
Varje år tar företagsledningen fram en affärsplan som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas och vilka mål som ska uppnås. Dataanalys, avstämning av affärsresultat mot de satta målen samt jämförelser mellan vårt företag och våra konkurrenter hjälper oss att bedöma hur effektivt vårt ledningssystem är och banar väg för nödvändiga korrigeringar och förebyggande åtgärder. Detta leder till kontinuerliga förbättringar av vårt ledningssystem, vår konkurrenskraft och, viktigast av allt, kundnöjdheten. Vi hittar svaga punkter och ser till att åtgärda dem. Vi identifierar också sådant som fungerar bra och fortsätter att använda det. När det gäller kvalitets- och miljöstyrning är våra grundläggande principer att skaffa en tydlig bild och sätta prioriteringar, och på så sätt ständigt förkorta tidsperioden mellan att ett fel uppstår och att det upptäcks.
Vi satsar på att utvärdera miljöfaktorer, minska miljöpåverkan och kontinuerligt förbättra vårt företags miljöprestanda. Vi arbetar vidare med vårt gemensamt definierade miljöprogram och strävar efter att uppnå alla fastställda mål. Vår ledningsöversyn granskar våra åtgärders träffsäkerhet och verkansgrad.

Hållbar energianvändning
Vi utvärderar våra energiflöden systematiskt för att effektivisera och minska vår energiförbrukning. Målet är att minska våra utsläpp av växthusgaser, energikostnader och andra miljöpåverkande faktorer.

Personalstöd
Samtliga anställda ska sträva efter att minska avvikelserna mot uppsatta målen. Att vara engagerade i öppen och rättvis dialog, ständigt hålla personalen informerad, erbjuda utbildning och främja medvetenhet om kvalitets- och miljöfrågor bidrar till att öka personalens motivation och belåtenhet. Interdepartementala samarbeten avancerar också tänkandet längs processlinjer.

Respektera etiska regler
Vi fäster stor vikt vid vår etiska värdegrund. Därför finner vi det oacceptabelt att man behandlar människor med annan bakgrund och ursprung annorlunda. Vi ska kunna lita på och stödja varandra. Vi pratar med varandra, inte om varandra. Och vi ser till att barnarbete inte förekommer hos våra underleverantörer eller i våra produktionsanläggningar.

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet, dataskydd och skydd av kunskap och expertis blir allt viktigare för ebm-papst koncernen. Vi efterleder de krav som robust IT-säkerhet ställer genom att kontinuerligt förstärka skyddet av våra processer och procedurer. Detta är en del av vårt holistiska koncept för ett integrerat ledningssystem. Syftet är att minimera risken för attacker mot och störningar i våra IT-system. Det blir då livsviktigt att säkra integritet, sekretess, tillgänglighet och informationens äkthet. Här följer ebm-papst standarden ISO 27001 och andra standarder i ”Open Source Security Testing Methodology Manual” (OSSTMM). Framtida certifieringar enligt gällande regelverk ses som en realistisk väg framåt.