Miljöklassindelning underlättar rätt val av fläkt

Att säkerställa rätt skydd mot exempelvis fukt, vatten, damm och saltstänk är viktigt i många applikationer. Kraven på detta skydd kan variera kraftigt. En jämförelse av olika grader av skyddskrav brukar vanligtvis innebära att man hänvisas till etablerade internationella kapslingsklasser (IP-klasser). Problemet med IP-klassificeringen är att den inte tar hänsyn till de starkt skiftande krav som ställs mellan specifika applikationer. Därför är det många gånger inte meningsfullt att utgå från kapslingsklasserna vid valet av lämplig fläkt till en viss applikation. ebm-papst lösning för att förenkla fläktvalet är en miljöklassindelning som inte bara hänsyn till själva produkten, utan också till den specifika tillämpningen. "Miljöskyddsklasserna" indikerar omedelbart vilken produkt som bäst lämpar sig för en viss typ av applikation. Det finns fem miljöklasser med beteckningen H0-H4 och där ”H” är en symbol för ”Humidity” (fukt). Skydd mot just fukt är också ett vanligt krav i många typer av applikationer.

Det är genom att utsätta varje fläkt och motor för omfattande tester i ebm-papst laboratorier som det är möjligt att göra indelningen i skyddsklasser. Testerna är i flera avseenden mer krävande än de som krävs vid en IP-klassificering. Laboratoriemiljöerna byggs också upp så att de ligger så nära verkligheten som möjligt. ebm-papst kan därför garantera högsta kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet för varje typ av applikation och miljöklassindelningen omfattar alla produkter oavsett produktkategori. Det innebär att de flesta produkt ingående i ebm-papst program, från en liten motor avsedd för medicintekniska applikationer till tora axialfläktar för kondensorer, har en miljöklassmarkering med H0 till H4. För särskilt krävande applikationsförhållanden finns också ett några underklasser till H0-H4 som har tilläggsmarkeringen ”+”. Viktigt att komma ihåg är att detta gäller som vägledning gällande funktionen för produkten under dess livslängd. Om krav finns gällande ex. korrosion kravställs de separat.

ebm-papst miljöklassindelning


ebm-papst uthållighetstester på upp till 6 månader återspeglar verkliga driftsförhållanden
För att bestämma en produkts IP-skyddsklass utförs enkla standardiserade tester som till exempel kan innebära att en produkt utsätts för mindre vattenstänk eller kraftigare vattenstrålar. Dessa tester pågår endast några få minuter och tar inte hänsyn till speciella installationsförhållanden där en produkt ska användas, förändrade väderförhållanden, extrema temperaturer eller annan miljöpåverkan. De uthållighetstester ebm-papst genomför är betydligt mer utförliga och krävande. Målsättningen är att testerna ska återspegla verkliga driftsförhållandena i så stor utsträckning som möjligt. ebm-papst ingenjörer har därför utvecklat en testmiljö och testprocedurer där produkterna genomgår testcykler med bland annat växlande regnförhållanden och kraftiga temperatursvängningar. Dessa tester utförs kontinuerligt under en period av upp till 6 månader. Testförhållandena justeras individuellt för varje applikation och simulerar en komplett produktlivscykel.
ebm-papst H2-tester har fokus på applikationen:
+ ebm-papst definierar testcykler med växlande förhållanden (temperatur / fuktighet / direkt regn)
+ Enheter är i drift under testerna
+ Testförhållanden och testlängder utformas för att motsvara en produkts livscykel. För enheter i miljöklass H2 genomförs testerna under flera månader
+ Utvärderingen av testerna görs med utgångspunkt från hur en enhet fungerar under drift och aktuella testförhållanden
Vid IP 55-tester ligger fokus på produkten/inkapslingen:
- Testcykel utformas i överensstämmelse med EN60529
- Produkten är inte ansluten till nätspänning under testet
- Testlängden sträcker sig från några få minuter (när produkter utsätts för vatten) till några timmar (vid kontroll av påverkan av damm)
- Utvärderingen av testerna sker med utgångspunkt från om en inkapsling gett avsett skydd mot vatten/damm
Fyra olika tester som är tuffa, långa och applikationsinriktade
ebm-papst genomför olika typer av applikationsinriktade tester. En av testerna är utformad som en livstidstest där varierande förhållanden simulerar verkliga miljöförhållanden för olika typer av applikationer. Alla nya produkter från ebm-papst genomgår dessa tester där temperaturen kan fluktuera mellan –10 ° C och + 60 ° C. Produkterna utsätts omväxlande för fukt och vatten/regn och testerna kan pågå upp till 6 månader. Testerna kan omfatta 5 alternerande testcykler dagligen och upp till 900 testcykler totalt.

ebm-papst genomför även korrosionstester där produkterna utsätts för saltsprayning. En saltlösning 5%, NaCl) sprutas vid 35 ± 2 ° C under 14 dagar. En slutlig utvärdering görs sedan avseende säkerhet, funktion och korrosionsbeständighet. En särskild test för telekom- och fordonsapplikationer utförs också i enlighet med kraven i Bellcore GR-487. I denna test utsätts produkterna för saltspray i totalt 30 dagar vilket simulerar en mycket frätande miljö. Efter testperioden genomförs en visuell samt funktionell inspektion.

ebm-papst genomför också så kallade accelerade livstidstester. Dessa tester används främst i samband med produktutveckling för att kunna upptäcka eventuella svagheter i en produkt och i god tid göra konstruktionsförändringar. Testerna utförs i förhållanden som ligger utöver specifikationerna för en produkt med exempelvis temperaturväxlingar mellan –100 ° C till + 200 °C.
ebm-papst miljöskyddsklasser ger trygga och säkra produktval
ebm-papst har utformat det omfattande testprogrammet och miljöskyddsklasserna så att företagets kunder ska kunna genomföra säkra, applikationsanpassade och inte minst trygga produktval. Man ska helt enkelt kunna lita på miljöklasserna i vetskap om att produktvalet optimerats för kraven i en viss applikation.

Torra och temperaturkontrollerade inomhusutrymmen


I miljöskyddsklassen H0 utsätts produkterna för låga fuktnivåer. Under drift och lagring sker endast måttliga temperaturförändringar som inte leder till kondens. Det sker inte heller någon exponering för vatten. Den maximala relativa luftfuktigheten är ≤85 %.

Exempel på applikationer:
- Luftrenare i vardagsrum
- IT / telekommunikationskylning i inomhusområden
- Luftkonditioneringsenheter

Applikationer med viss fuktighet eller ständigt hög luftfuktighet


I miljöskyddsklassen H1 utsätts produkterna för snabba temperaturförändringar som kan inträffa både under drift och lagring. Kondensation bildas åtminstone ibland. Det antas att inget droppvatten direkt eller indirekt kan nå motor, elektronik eller andra spänningsbara delar av produkten.

Exempel på applikationer:
- Utomhusapplikationer utan direkt regn
- Värmeåtervinningsaggregat
- Förångare i kylaggregat

Applikationer med direkt exponering för vatten


I miljöskyddsklassen H2 sker mycket snabba temperaturförändringar under drift och lagring, och produkterna utsätts konstant för kondens. Den acceptabla relativa fuktigheten är 100%. I dessa applikationer kan vatten många gånger leda till korrosion. Produkterna utsätts också för direkt exponering för vatten genom regn, snö eller isbildning.

Exempel på applikationer:
- Kondensorer, värmeväxlare och värmepumpar installerade utomhus på platser där det inte finns skydd mot regn

Tågtrafikapplikationer med direkt exponering för vatten


I miljöskyddsklassen H3 ligger fokus på tågtrafikapplikationer (certifiering i enlighet med EN 50155). Här sker snabba temperaturförändringar och det finns viss risk för kondens. Utgångspunkten är att ingen vatteninträngning sker direkt eller indirekt till motor, elektronik eller andra delar med elektrisk spänning i en produkt.

Exempel på applikationer:
- Kondensorer i takmonterade luftkonditioneringsaggregat
- Förångare i luftkonditioneringsapparater

Bil- och transportapplikationer med direkt exponering för vatten


I miljöskyddsklassen H4 (certifiering i enlighet med ISO 16750) finns komplexa systemapplikationer där risken är att vatten tränger in till känsliga ytor. Ett exempel är vid högtryckstvättning. Typiskt för dessa applikationer är också mycket snabba temperaturförändringar, konstant kondens och risk för korrosion.
Exempel på applikation:
-Värmeväxlare i transportfordon

Lantbruksapplikationer


Förutom de förhållandena som anges för miljöskyddsklass H2, finns applikationer som utsätter produkter för ammoniak, rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Detta är typiskt inom lantbruk. i miljöskyddsklassen H2+A bedöms effekten av den kemiska sammansättningen (koncentration och exponeringstid) under testerna från fall till fall.

Kyltornsapplikationer


Även produkter i kyltornsapplikationer kan utsättas för speciella och tuffa miljöförhållanden och ebm-papst har därför H2+C som en särskild miljöskyddsklass för dessa applikationer. Påverkan kan vara från exempelvis rengöringsmedel, biocider och rostmedel. Förorenat vatten kan många gånger också ha en frätande effekt. Även i denna miljöklass bedöms effekten av den kemiska sammansättningen (koncentration och exponeringstid) under testerna från fall till fall.

Applikationer som utsätts för saltstänk


Applikationerna som omfattas av miljöskyddsklass H2+S riskerar att utsättas för saltstänk vilket kan vara fallet på grund av väderförhållanden nära kuster och hav. Komponenterna testas och skyddas för att kunna stå emot kraftigt saltstänk under lång tid.

Transformatorapplikationer som utsätts för saltstänk


När det gäller kylning av stora transformatorer kan det inträffa en ökad exponering mot luftburen påverkan från saltstänk. Säkerhetsåtgärderna för applikationer i miljöskyddsklass H2+T är utformade i enlighet med DIN-standarden EN 50216-12.