Olika fläkttyper för kylning av elektronik

Axialfläktar
Det finns flera olika typer av fläktar; axial-, radial-, diagonal- och tvärströmsfläktar. Axialfläktar är vanligast vid elektronikkylning och här finns också det bredaste utbudet av produkter vilket underlättar när det gäller att optimera fläktlösningen till kraven i en viss elektronikkonstruktion. Viktiga fördelar hos axialfläktar är att de är energisnåla och kompakta vilket ofta har stor betydelse i elektronikkonstruktioner där det många gånger ställs krav på att applikationerna tar så lite utrymme som möjligt. Många av de axialfläktar som används för elektronikylning har elektroniskt kommuterade ytterrotormotorer med integrerad drivelektronik.
Radialfläktar
Radialfläktar finns i två varianter, dels med framåtböjda skovlar, även kallad centrifugalfläkt, samt med bakåtböjda skovlar. Båda har en kraftig tryckuppbyggande förmåga varför denna fläkttyp ofta används när man effektivt vill leda luft genom kanaler och liknande. Radialfläktar utnyttjar centrifugalkraften för att åstadkomma tryck- och hastighetsökningar. Radialfläkten med framåtböjda skovlar har ett hjul som roterar i ett snäckformat hus. I radialfläkten med bakåt böjda skovlar byggs trycket upp i hjulet istället, vilket kan ge enklare installationer. Men man kan nå en bättre verkningsgrad genom att montera b-hjulsfläkten i en så kallad halvspiralkåpa. I båda fallen strömmar luften in axiellt och slungas ut radiellt med hjälp av centrifugalkraften. Inlopps- och utloppsöppningarna är således placerade i 90 graders vinkel mot varandra. Möjligheten att anpassa luftriktningen med ett vinklat luftflöde kan vara mycket viktigt för att kylningen av temperaturkänsliga komponenter i delar av en konstruktion ska bli tillräckligt effektiv.
Diagonalfläktar
Ett mellanting mellan axial- och radialfläkten är diagonalfläkten som kan tyckas ha små skillnader jämfört med axialfläktar. Luftinflödet är axiellt medan däremot utflödet är diagonalt. Utformningen av fläkthjul och fläkthus gör också att luftflödet blir mer komprimerat. Diagonalfläktar kan även vara ett bra alternativ ur ljudsynpunkt då den vid höga driftpunkter kan ha en lägre ljudnivå än en lösning med axialfläkt vilket är viktigt i många applikationer.
Tvärströmsfläktar
Vid utrymmeskrävande applikationer där det behövs stora luftflöden är ibland tvärströmsfläktar, även kallade tangentialfläktar, att föredra. Denna fläkttyp klarar dock mycket lågt mottryck. Tvärströmsfläkten tar in luft som den sedan komprimerar och trycker ut med kraft i önskad riktning. En fördel med denna fläkttyp är den låga ljudnivån.