Viktiga tumregler vid anslutning av radialfläktar till kanal-
system och axialfläktar till vägg

Alla typer av fläktar måste installeras med eftertanke för att bland annat luftgenomströmning, prestanda, verkningsgrader och ljudnivåer ska bli de önskade. Beroende på typ av applikation finns det också grundläggande regler som bör följas. Vi ska i denna artikel peka på några viktiga och även enkla tumregler för installation av radialfläktar i applikationer med värmeväxlare samt som ansluts till kanalsystem. Likaså ger vi några installationsexempel som inte är att rekommendera. Detta gäller kanske speciellt för radialfläktar som är känsliga för felaktig inbyggnad vid kanaldragning. När det gäller installation av axialfläktar till väggar är det främst måttet avstånd till vägg som det är viktigt att ta hänsyn till.

Inverkan på radialfläktens verknningsgrad av böj placerad i fläktens utlopp

Radialfläktar, även kallade centrifugalfläktar, utnyttjar centrifugalkraften för att åstadkomma tryck- och hastighetsökningar. I radialfläkten strömmar luften in axiellt och slungas ut radiellt med hjälp av centrifugalkraften. Inlopps- och utloppsöppningarna är således placerade i 90° vinkel mot varandra. Det finns två undertyper, radialfläktar med framåtböjda skovlar på hjulet där trycket byggs upp i fläkthuset. Där finns det större krav på att fläkthuset skall vara korrekt utformat. Men man har även fläktar med bakåtböjda skovlar där trycket byggs upp i fläkthjulet. Radialfläkten är den vanligaste fläkten i ventilationsanläggningar då det oftast har relativt höga tryckfall i dem. Principen för dessa fläktar är att luften slungas ut radiellt är det viktig att utföra kanalanslutningar på rätt sätt för att luftgenomströmningen ska bli effektiv och flödesförlusterna minimeras. Det är också viktigt att tänka på att radialfläktar är känsliga för direkt felaktiga eller mindre bra kanalanslutningar.

Undvik kanalböjar som försämrar radialfläktens verkningsgrad

Kanaldragningen förorskar med­roterande luft till inloppet med sämre prestanda som följd. Går det ej att dra kanalen på annat sätt kan ett skilje­bleck längs med inloppet minska medrotationen.
Det är inte bra att låta en radialfläkt blåsa direkt ut i fria luften. Fläkten arbetar mer effektivt med en diffusor eller kanal på utloppet.
Det är inte heller bra med kanalböjar eller andra komponenter direkt efter utloppet. Tryckfallet blir större än normalt p.g.a. den ojämna hastighets­profilen på luften som passerar.
Det mest optimala är en rak kanaldel direkt efter fläkten, som nedan enligt figur 1, som ger en rak luftström. Är kanaldelen tillräckligt lång för att få en relativt jämn lufthastighet i hela kanalens gränssnitt så har det ej någon negativ effekt på verkningsgraden. Många gånger kan det krävas någon form av böj och då finns det vissa regler att tänka på för att inte verkningsgraden ska försämras. Kanalböjar direkt efter utloppet kan ge ett oönskat tryckfall. Vissa kanaldragningar kan orsaka medroterande luft till inloppet (turbulens) och försämra fläktens prestanda. Sedan finns det böjar som inte ger någon försämring av verkningsgraden, och i vissa fall kan också verkningsgraden förbättras. Vi ska här ge några exempel på bra anslutningar till kanalsystem och anslutningar som bör undvikas för att en radialfläkts verkningsgrad ska försämras.

Böjar som inte ger någon försämring eller t.om. förbättrar verkningsgraden

En böj enligt figur 2 ger ingen försämring av verkningsgraden och för radialfläktar med framåtböjda skovlar kan den även ge en förbättrad verkningsgrad. Om böjen är riktad åt inloppssidan enligt figur 3 uppstår inte heller någon försämring av verkningsgraden

Böjar som försämrar verkningsgraden

Försämringar uppstår dock i dessa två exempel. I figur 4 är böjen riktad från inloppssidan vilket ger en försämring av verkningsgraden med ca 5 %. Försämringen blir dubbelt så stor vid en anslutning enligt figur 5. Verkningsgraden minskar här med ca 10 % på grund av att böjen orsakar medroterande luft till inloppet (turbulens).

Bygg in en rak kanaldel om böjar inte kan undvikas!

Vid utformningen av ventilations- och kanalsystem kan det ibland vara svårt att undvika den typ av böjar som visas i figur 4 och figur 5. Den negativa inverkan på verkningsgraden som dessa böjar har kan reduceras avsevärt genom att en rak kanaldel byggs in mellan radialfläktens utlopp och böjen. Det krävs då att kanaldelen har en längd på minst två gånger utloppets hydrauliska diameter (dh = 2*b*h / (b+h)). I figur 6 illustreras detta när en kanalanslutning enligt figur 4 fått en extra kanaldel.

Placera gärna radialfläkten i ett hörn

En enkelsugande radialfläkt kan med fördel placeras i ett hörn och detta speciellt om det därigenom går att undvika onödiga böjar i kanalsystemet.

När en radialfläkt ansluts till vägg är det viktigt att ta hänsyn till vissa mått för att luftgenomströmningen ska bli bra

Vid installation av radialfläktar med framåtböjda skovlar i applikationer med värmeväxlare är det viktigt att beakta vissa mått för att luftgenomströmningen ska bli så bra som möjligt. Ett av dessa mått är avståndet till vägg på inloppssidan. Beroende på en fläkts hjuldiameter varierar de mått som gäller och illustrationen ger ett exempel på en fläkt där även ger rekommendationer angående de mått som man behöver tänka på vid inbyggnad. Om avståndet krymper ytterligare stryps flödet snabbt. Viktigt är också att man får ett inlopp som inte är stört av en vinklad vägg som skär in i inloppet. I ett sådant fall kan ett inloppsgaller som ebm-papsts FlowGrid vara till hjälp.
*Avståndet mellan fläktens inloppssida och väggen ska vara minst 0,3 av fläkthjulets diameter.

Inbyggnad av axialfläktar

Vid inbyggnad av axialfläktar mot vägg är det även här viktigt att se till att avståndet till väggen är minst 20% av axialfläktens diameter. Detta gäller både på inloppssidan och utloppssidan. Vid mindre avstånd stryps flödet i snabb takt och särskilt på inloppssidan gör en strypning att man förlorar mycket statiskt tryck.