Diffusorn AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen


I kylanläggningar överförs överskottsvärmen från kondensorn eller kylmediekylaren till omgivande luft. Fläktar används för att transportera luften. Genom att använda diffusorn AxiTop från ebm-papst, kan fläktens verkningsgrad ökas och störande ljud minskas. Utloppsdiffusorn AxiTop kan användas både vid nyinstallation och vid renovering av en kylanläggning för att förbättra dess energieffektivitet eller öka flödet och samtidigt minska störande ljud till omgivningen.

Eftersom kylanläggningar ofta har långa drifttider är det viktigt att effektiva fläktar används för att transportera luften för att minimera energianvändning och miljöbelastning. Viktigt är att använda axialfläktar som har både aerodynamisk utformning av fläktbladen (HyBlade) och användning av effektiv motor (GreenTech EC-motor). Med AxiTop tar ebm-papst utvecklingen ytterligare ett steg framåt och minskar förlusterna vid fläktens utlopp. AxiTop finns för närvarande i storlekarna ø800 mm och ø910 mm.

AxiTop ökar trycket och gör det möjligt att minska fläktens varvtal

För att uppnå ett luftflöde genom värmeväxlaren, behöver fläkten prestera ett tillräckligt stort tryck för att övervinna luftmotståndet genom växlaren. En utmaning är att få önskad tryckuppsättning med så liten energianvändning som möjligt. Normalt strömmar luften med hög hastighet från fläktens utlopp till omgivningen. Luftflödets rörelseenergi omvandlas till värme som inte längre utnyttjas vilket innebär en förlust. AxiTop är utformad för att retardera flödet och göra att en stor del av rörelseenergin istället omvandlas till statiskt tryck. Detta gör det möjligt att minska fläktens varvtal och ändå uppnå motsvarande tryck. Med minskat varvtal uppnås minskad energianvändning och minskat ljud.


Alternativa förbättringsmöjligheter med AxiTop

I praktiken kan fördelarna med AxiTop utnyttjas på olika sätt beroende på förutsättningarna. I jämförelserna nedan har använts en HyBlade EC-axialfläkt storlek 800 mm utan AxiTop och samma fläkt med AxiTop. Resultaten kan variera beroende på arbetspunkt och tillämpning.

Om minskad energianvändning önskas vid oförändrat luftflöde kan elförbrukningen minskas med 27% samtidigt som ljudet minskas med 7,2 dB(A).
Om ett större luftflöde efterfrågas kan det ökas med 9% vid oförändrad elförbrukning. Samtidigt kan störande ljud till omgivningen minskas med 4,9 dB(A).
  • AxiTop till axialfläktar i kondensorer

    Denna fallstudie visar på den stora energispareffekt som kan uppnås när befintliga axialfläktar i kondensorer uppgraderas och kompletteras med ebm-papst utloppsdiffusor AxiTop. Energibesparingen blev 15 till 51 % när ett antal kondensorer kördes med dellast, och 26 % vid full last. En slutsats är att en uppgradering med AxiTop inte bara ökar axialfläktarnas verkningsgrad och kraftigt reducerar energikostnaderna, utan också kan förbättra effektiviteten totalt sett i en större kylanläggning.

    AxiTop till axialfläktar i kondensorer