Enkelt att välja rätt fläktlösning med ebm-papst program FanScout

FanScout är en programvara som ebm-papst utvecklat för att underlätta valet av den optimala fläktlösningen till en viss applikation. ebm-papst produktprogram är mycket stort och utvecklas kontinuerligt. Med FanScout går det snabbare att hitta exakt rätt fläkt med utgångspunkt från kraven i en viss applikation. Programmets sökfunktion är lättanvänd och kan också användas för att göra rätt fläktval till ebm-papst moduluppbyggda och stapelbara fläktvägg FanGrid. FanScout är enkelt att integrera i ett befintligt konfigurationsprogram med hjälp av gränssnittet DLL.

• Exakta och korrekta data ger rätt fläktval
• Börjar med applikationskraven
• Gör det enkelt att välja fläktmoduler till fläktväggen FanGrid
• Möjligt att simulera olika driftförhållanden för en fläktvägg

Exakta och korrekta data ger rätt fläktval
FanScout ger snabbt tillgång till korrekta och mycket exakta data. Programmet har utvecklats med utgångspunkt från tester och mätningar som genomförts i laboratoriemiljö. Tester har utförts individuellt för varje komponent i fläktarna men också då komponenter och fläktar integrerats till kompletta fläktlösningar. Samtliga fakta och testresultat har certifierats av inspektions- och certifieringsorganet TÜV SÜD. Styrkan hos FanScout som program är att det kombinerar användarvänlighet med en hög grad av exakthet. Det går snabbt att söka sig fram till dem mest optimala fläktlösningen. Möjligheterna att simulera olika driftförhållanden, applikationskrav och faktorer som till exempel tillgängligt utrymme för en fläktinstallation ger en tydlig bild av energiförbrukningen hos en viss fläktlösning. FanScout ger också besked om livscykelkostnaderna där hänsyn tagits till såväl investeringskostnaden som drifts- och servicekostnader.

Börjar med applikationskraven
Både vid val av centrifugal- och axialfläktar är det energieffektiviteten hos en viss fläktlösning som många gånger har högsta prioritet. Möjligheterna att med FanScout jämföra och välja mellan alla fläktar som kan vara aktuella för en viss applikation är därför värdefullt. Att alla de fakta och mätvärden som programmet presenterar bygger på exakta mätdata innebär en stor säkerhet och trygghet i fläktvalet eftersom de inte avviker från de värden som sedan uppnås efter utförd installation. FanScout förenklar därmed planeringen och förberedelserna av en applikationslösning.

Några av fördelarna med FanScout:
• Lätt att simulera olika driftförhållanden
• Driftfakta presenteras dynamiskt
• Enkelt att jämföra olika fläktar
• Sammanställning och utskrift av presenterade data
• Presentation och jämförelser av olika fläktars verkningsgrad
• Enkelt att kalkylera livscykelkostnader

Gör det enkelt att välja fläktmoduler till fläktväggen FanGrid
En optimerad och ekonomisk drift är avgörande faktorer för att kunna reducera energikostnader och det gäller inte minst i applikationer där ett flertal fläktar arbetar parallellt. Det är också anledningen till att FanScout har en unik funktion för val av de fläktmoduler som kan ingå i fläktväggen FanGrid. Funktionen gör det möjligt att snabbt välja den mest energieffektiva kombinationen av fläktar ur ebm-papst fläktprogram med färdiga moduler för FanGrid.

Många fördelar:
• Fläktvalet kan göras med utgångspunkt från fem olika driftförhållanden
• Begränsning kan läggas in för antalet tillåtna fläktar i fläktväggen
• Det tillgängliga utrymmet för en fläktvägg kan läggas in som urvalskriterier
• Funktion för redovisning av redundanskrav
• Funktion för kalkylering och jämförelser av livscykelkostnader


Möjligt att simulera olika driftförhållanden för en fläktvägg

1. Registrera upp till fem olika driftparametrar
Vid konstruktion av flätlösningar med ett flertal samverkande fläktar har det tidigare varit vanligt att fläktvalet skett på basis av driftförhållanden vid det högsta möjliga luftflödet. Då detta optimala luftflöde sällan uppnås finns det i FanScout en funktion som gör de möjligt att registrera upp till fem olika driftförhållanden. För vart och ett av dessa registreras sedan drifttiden i timmar på årsbasis. Andra uppgifter som också kan läggas till är lufttryck, det totala luftflödet för samtliga ingående fläktar samt redundans. Redundansen anger hur många fläktar i en fläktvägg som kan stängas av utan att man ska underskrida kravet på ett visst luftflöde. De fläktar som är i drift kompenserar för de avstängda fläktarna genom ett högre varvtal. Slutligen kan det tillgängliga utrymmet för en fläktvägg registreras i FanScout.

2. Fler sökmöjligheter
I FanScout finns ytterligare sökmöjligheter exempelvis kan sökning ske på en viss fläkttyp och ett visst antal fläktar i en fläktvägg

3. FanScout presenterar den mest optimala fläktväggen
Med utgångspunkt från de parametrar och andra önskemål som registrerats söker FanScout efter den mest optimala och energieffektivaste kombinationen av fläktar. Resultatet redovisar både verkningsgrad och årlig energiförbrukning sorterat så att den mest optimala lösningen presenteras överst och är markerat med grön färg.

4. Driftpunkter för vald fläktkombination
Den kombination av fläktar som väljs från de förslag FanScout tar fram redovisas grafiskt med driftpunkter för olika varvtal. Av grafiken framgår också de olika driftpunkternas del av den
total driftstiden.

5. Visar ljudnivå för in- och utloppssidan
För den valda fläktkombinationen redovisas ljudnivåerna för de olika driftpunkterna. Det är enkelt att välja om ljudnivåerna ska presenteras för inlopps- eller utloppssidan.

6. Visar verkningsgrad och energiförbrukning
Både energiförbrukningen och den statiska verkningsgraden vid varje driftpunkt presenteras i diagramform vilket gör att det går snabbt att få en samlad bild

7. Sammanställning av kostnader ger bra beslutsunderlag
De kalkylerade driftpunkterna kompletteras med drifttiden på årsbasis och energikostnaden per kilowattimme. Dessa uppgifter används för att beräkna de totala driftkostnaderna. Efter att även kostnaderna för inköp, installation, service samt underhåll registrerats redovisas en totalkostnad för vald fläktvägg. FanScout hjälper på detta sätt till att snabbt ta fram ett bra beslutsunderlag.


Kontakta våra säljavdelningar för mer information och tillgång till FanScout och en för ett relevant urval av fläktar.
Försäljning OEM
Försäljning Ventilation

Ladda ner broschyren och läs mer om FanScout via länken nedan:
ebm-papst FanScout – the perfect solution is just a click away