Besparing på 85 % när aggregatfläktar med EC-motorer ersatte remdrivna fläktar från 60-talet

Bostadsrättsföreningen Entitan i Solna.
Att det ofta lönar sig att modernisera ventilationssystemen i flerbostadshus finns det många exempel på. Ibland kan besparingseffekten i form av minskat energibehov efter ett fläktbyte bli väldigt stor. Det vet man på bostadsrättsföreningen Entitan i Solna som bytt ut gamla remdrivna fläktar från 60-talet mot ebm-papst aggregatfläktar MXAC med energieffektiva EC-motorer. Energibehovet har minskat från drygt 113 000 kWh/år till drygt 15 500 kWh/år. Det innebär en besparing på cirka 85 % och för föreningen betyder det att investeringen i tio nya fläktar är betald redan efter cirka 2,5 år.

Bostadsrättsföreningen Entitan i Solna har 213 lägenheter i två åttavåningshus och föreningen hyr även ut ett antal butiks-, kontors och lagerlokaler. Under de senaste åren har föreningen genomfört ett antal större projekt. Badrum och balkonger har renoverats och för några år sedan togs ett modernt och miljövänlig sophanteringssystem i drift. För ett par år sedan påbörjades också en översyn av fastigheternas ventilations- och värmesystem. Föreningen konstaterade att det fanns ett behov av att modernisera ventilationen för att reducera drifts- och energikostnaderna samt minska underhållsbehovet.

Högst upp i fastigheternas tio trappuppgångar har det sedan mitten av 60-talet suttit frånluftsfläktar som suger ut luft från lägenheternas kök och badrum. En av initiativtagarna till översynen av fläktarna från föreningens styrelse berättar:
- Det är klart att det finns en stor spar- och förbättringspotential när det är fläktar från 60-talet som ska bytas. Vi hade flera gånger fått byta elmotorer som gått sönder, och då fläktarna gick med samma hastighet hela tiden visste vi också att det fanns mycket att vinna på att få modernare fläktar med möjlighet till varvtalsreglering. Tillsammans med en oberoende fläktexpert påbörjade vi ett arbete med att analysera fläktbehovet och även ställa samman kraven på de nya fläktarna. Två krav var att de skulle ha så lågt ljudtryck som möjligt och att de skulle ge önskad effekt vid max 50 femtio procent av varvtalet.

En årlig energibesparing på drygt 98 000 kWh
En genomgång av tänkbara fläktleverantörer resulterade i att valet föll på en av ebm-papst direktdrivna och enkelsugande aggregatfläktar MXAC50RK-1350 RadiCal. Ett avgörande skäl var fläktens låga ljudtryck. Fläkten har en energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik och är klar för varvtalsreglering med 0-10 V signal. Att den är mycket kompakt och flexibel gör att den är enkel att anpassa till många olika frånluftsaggregat och den är också ett populärt val vid modernisering av befintliga aggregat.

När fläktvalet var klart fick Windefalk Ventilation & Energi i Solna uppdraget att installera de nya fläktarna. Företaget är en komplett leverantör av bland annat luftbehandlingssystem och uppdragen sträcker sig från små dellösningar till stora general- och totalentreprenader.
Ansvarig servicechef på Windefalks berättar att projektet hos Brf Entitan startade med en provinstallation med OVK-besiktning i en av trappuppgångarna:
- För oss var det ett ganska enkelt uppdrag då föreningen gjort så mycket av förarbetet med fläktvalet. Vi startade med att göra ett provmontage under senhösten 2015 för att kontrollera att de mål som satts upp för bland annat flöden och lufttryck infriades. Planen var sedan att de övriga fläktarna skulle bytas successivt under en längre tid men då det uppstod problem i några av de gamla fläktarna skyndades hela moderniseringen på och vi var klara redan under februari (2016). Den modernisering Entitan genomfört visar vilken enorm besparingspotential det finns med ett byte till aggregatfläktar som ger möjligheter till intelligent styrning så att fläktarna inte går mer än vad som behövs. Ventilationen är den största energislukaren, så förutom den minskade energikostnaden för att driva fläktarna, så är den största vinsten att inte behöva ventilera bort mer uppvärmd luft än nödvändigt. Det här är också något som många bostadsrättsföreningar börjar få upp ögonen för. I lite större föreningar betyder ett minskad energibehov att man kan spara mycket stora belopp samtidigt som man gör en bra insats för miljön.

Stefan Lennström som är försäljningsingenjör inom produktområdet Ventilation Retrofit hos ebm-papst i Stockholm har hållit i kontakterna med Windefalks och bostadsrättsföreningen. Det var också Stefan som en bit in i projektet genomförde mätningar för att få en jämförelse mellan gammal och ny fläktteknik.
- Jag tror att det är den största besparing vi någonsin uppmätt. De gamla fläktarna hade en drifttid per år på drygt 8 700 timmar, dvs 24h/dygn, och ett energibehov på totalt cirka 113 880 kWh. Med våra fläktar är energibehovet lite drygt 15 700 kWh vilket ger en årlig energibesparing på drygt 98 000 kWh. Det är fantastiska siffror och vi är glada över att få vara en del av ett så lyckat projekt som också kommer att minska föreningens reparations- och underhållskostnader. Vi gjorde mätningarna tidigt i projektet medan det fortfarande fanns gamla fläktar i drift så att vi kunde få en bra jämförelse. Även om det behövs fler mätningar på de nya fläktarna längre fram för att fastställa ett mer exakt energibehov så är ändå den bild vi fått över sparpotentialen väldig tydlig, säger Stefan.

För Brf Entitan har bytet av fläktar blivit ett mycket lyckat och lönsamt moderniseringsprojekt. Strategin för att optimera fastighetstekniken och uppnå ytterligare kostnadseffektiviseringar kommer att fortsätta med nya projekt och de besparingar som de nya fläktarna ger kan på sikt skapa utrymme för andra moderniseringar.
- Det har gått en alltför kort tid efter fläktbytet för att vi mer exakt ska veta vilka summor vi kommer att spara, men vi om vi tar hänsyn till minskade energikostnader och andra besparingar uppskattar vi ändå att det handlar om närmare en kvarts miljon kronor per år. För oss är det ett betydande belopp som dels gör att fläktbytet har betalat sig redan efter lite drygt två år, och dels att vi på sikt kan få ett större ekonomiskt handlingsutrymme för att genomföra andra moderniseringsprojekt.