Behovsanpassad ventilation ger minskade uppvärmningskostnader

Ventilationsbehovet i ett bostadshus är inte konstant. Det varierar bland annat med årstiden och de boendes verksamhet, t.ex. matlagning. Under den kalla årstiden är ventilationsbehovet mindre på grund av att uteluften har låg luftfuktighet.
Den ersättningsluft som kommer in i lägenheten kan därmed ta upp en större mängd fukt på vintern än på sommaren.
Ventilationsflödet beror även på yttre omständigheter som vind och temperatur. Vinden ger upphov till tryckförändringar i huset vilket i sin tur påverkar luftflödet.
Temperaturskillnaden mellan uteluften och husets temperatur ger upphov till skorstensverkan, vilket betyder att termiska krafter driver på ventilationen. Genom att låta luftflödet sjunka samtidigt med sjunkande utetemperatur, minskar problem med kalldrag och energiåtgången för uppvärmning reduceras.

Styr ventilationen efter det verkliga behovet


Med hjälp av reglerutrustning kan man låta flödet vara beroende av utetemperaturen kan man ta hänsyn till såväl ventilationsbehovets variationer med årstiden, som att dra fördel av skorstensverkan.

Minskade drifts- och servicekostnader.
Samtidigt som ventilationssystemet förbättras med reglerteknik finns det även möjligheter att minska systemets driftskostnader. Om ventilationssystemet till exempel drivs av äldre remdrivna fläktar kan ett byte till mer energisnåla EC-fläktar betydligt påverka energikostnaderna.
Med rätt val av fläkt kan man dra nytta av ny teknik och göra besparingar. EC-integralmotorer och effektiva fläkthjul minskar energi-åtgången för fläktdriften. Direktdrivna fläktar minskar även service-kostnaden då man slipper byta drivremmar.Hur mycket kan man minska uppvärmningskostnaden med ett effektivt reglersystem?
Om luftflödet är konstant året om, brukar energibehovet för uppvärmning som härrör från ventilationsförluster, vara ca 30 % av husets totala energibehov. Låter man istället luftflödet minska samtidigt med sjunkande utetemperatur, från 100 % vid +15 °C till 60 % vid -15 °C minskar energibehovet för uppvärmning av ventilationsluften med 30 %. Husets totala uppvärmningsbehov minskar alltså med 10 % på årsbasis. Diagram 2 nedan visar vilken besparing som kan uppnås vid olika årsmedeltemperaturer.

Utetemperaturkompenserad tryckreglering
Man kan även välja ett varvtalsregleringssystem som ändrar undertrycket i kanalsystemet med hänsyn till utetemperaturen. På så sätt kan man dessutom säkerställa funktionen hos forceringsdon, t.ex. spiskåpor, och i viss utsträckning dra nytta av de tryckförändringar som vinden ger upphov till.
Diagram 1 visar exempel på hur man kan variera undertrycket i ventilationssystemet med hänsyn till utetemperaturen. Denna funktion kallas tryckreglering med utetemperaturkompenserat börvärde.Hur mycket flödet kan minskas beror på ventilationssystemets konstruktion. I vissa system kan man inte minska flödet alls utan att försämra komforten.

Konstanttryckreglering
Om man inte vill minska ventilationsflödet med sjunkande utetemperatur, installerar man istället en varvtalsreglering, som håller trycket i anläggningen konstant.
På så sätt säkerställer man funktionen hos forceringsdon. Denna funktion kallas konstanttryckreglering.

Exempel på besparing med hjälp av tryckreglering:
En ventilationsanläggning i Kalmar (årsmedeltemperatur +7 °C) har ett frånluftsflöde på 1 m3/s. Man överväger att reglera flödet efter rådande utetemperatur. Vid +15 °C eller högre temperatur skall flödet vara 100 % (1 m3/s). Då temperaturen sjunker under denna temperatur skall flödet sjunka för att vid -15 °C vara 50 % (0,5 m3/s). I diagram 2 kan vi utläsa att energibesparingen blir 26000 kWh per år.

Att välja rätt fläkt och reglersystem till fastigheten


Det kan vara en utmaning att veta precis vilken typ eller dimension av fläkt och/eller vilket reglersystem man bör välja för att optimalt uppgradera ventilationen i fastigheten.
På ebm-papst avdelning Retrofit är alla experter på just smart uppgradering av ventilationssystem i fastigheter.
Vi erbjuder konsultation via telefon för att ge förslag på åtgärder för optimering. Vi kan också komma ut på plats för att inventera ert fläktsystem.
Efter besöket får du en energisparkalkyl med förslag på nya energieffektiva fläktar, helt utan köptvång.
Välkommen att kontakta oss i ditt nästa steg för att förbättra ventilationen och minska driftskostnaderna för fastigheten.