”Fläktväggen är oerhört smidig, kostnadseffektiv och energieffektiv”

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus med verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Sjukhuset har cirka 4 200 anställda och är en del av Västra Götalandsregionen. Skaraborgs Sjukhus Skövde är den största enheten inom Skaraborgs Sjukhus. Verksamheten i Skövde planerades och byggdes under slutet av 60-talet fram till mitten av 70-talet. Totalt finns ett 25-tal byggnader med en total yta på cirka 165 000 kvm. Sjukhusets ålder har börjat ta ut sin rätt och det finns ett mycket stort behov av upprustning och modernisering. Många moderniseringsprojekt har också startats upp under de senaste åren och sjukhuset har även byggs ut.

Mycket av moderniseringen har fokus på att minska energikostnaderna och arbetet bedrivs mot de energimål som Västra Götalandsregionen satt upp till år 2030. Då ska energianvändningen halverats jämfört med år 1995 och som ett led i att uppnå målet sker stora ombyggnationer av sjukhusets ventilationssystem. I ett av projekten har två mycket stora axialfläktar för tilluft i några av byggnaderna ersatts med en FläktVägg från ebm-papst. Fläktväggen är uppbyggd av 15 lättstaplade fläktmoduler, typ MXFG i storleken 795 x 795 mm. I modulerna sitter fläktar av typen RadiPac Airfoil med EC-motor (Ø 500 mm). ebm-papst satsning på att ta fram ett flexibelt flktväggskoncept har haft fokus på applikationer där det ställs krav på stora luftflöden och säker fläktdrift. Sjukhus är ett sådant område och andra exempel är datorhallar, livsmedelsindustrier och stora kontorsbyggnader.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare och förvaltar cirka 1 700 000 kvm lokalyta. Förvaltningsansvaret omfattar bl.a. regionens fastigheter inom hälsa- och sjukvård. Västfastigheter har ett av sina kontor i Skövde samt en driftenhet på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Ansvarig energiingenjör på Västfastigheter i Skövde och förklarar varför det blev aktuellt att byta ut de jättelika gamla axialfläktarna:
- De var gamla och uttjänta och det var stora svårigheter att hitta reservdelar. Dessutom passade de dåligt in i den långsiktiga strategi vi arbetar efter för att halvera energiförbrukningen. Att vi tvingats steloperera fläktbladen som ursprungligen kunde vinklas gjorde inte heller att fläktdriften var optimal. Det fanns olika lösningsalternativ som vi diskuterade när det blev aktuellt med ett fläktbyte, men det var i kontakterna med ebm-papst som vi fick upp ögonen för fördelarna med en FläktVägg.

Fläktväggens flexibilitet gör det enkelt att hitta den mest optimala lösningen
Johan Nyhlén är försäljningsingenjör vid ebm-papst lokalkontor i Göteborg och har märkt av ett allt större intresse för det moderna fläktväggskonceptet. Den kan användas i både i sug- och tryckkammare och varje fläktkub kan installeras separat när kapaciteten i en hel FläktVägg inte behövs. Vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde stod de gamla axialfläktarna för en betydande tilluftskapacitet. Varje sekund förflyttade fläktarna 45 kubikmeter luft och det ställde också krav på att fläktväggen kunde leverera minst samma luftflöde.
- Det här projektet tycker jag på ett mycket bra sätt illustrerar styrkan med fläktväggen. Den är enkel att installera och det är bara att stapla det antal moduler som krävs för att man ska få en viss kapacitet. Att modulerna ofta kan staplas på varandra i befintliga fläktutrymmen betyder också mycket för kostnadseffektiviteten. Ombyggnationer blir ofta dyra och det slapp man även i detta projekt vilket bidrar till att kraftigt förenkla installationerna, säger Johan.

Att fläktväggen är en smidig fläktlösning bekräftas också av Västfastigheter:
- Vi skulle vilja säga att fläktväggen är oerhört smidig! Precis som Johan säger rymdes den nya lösningen i samma utrymme som de gamla axialfläktarna. Enda skillnaden var att vi flyttade fram fläktväggen cirka tio meter. För oss är det viktigt att vi kan flytta luft till lägsta möjliga kostnad och då är det givetvis en fördel att vi slipper ombyggnationer när vi moderniserar.

Arbetet med att montera ner de gamla axialfläktarna och installera den nya fläktväggen har utförts av Bravida i Skövde som har ett ramavtal med Västfastigheter. Bravida är också engagerade i många andra installations- och ventilationsprojekt på sjukhuset.

Fläktväggen ett steg mot ett långsiktigt energisparmål
Lika enkel som fläktväggen är att bygga upp genom att stapla moduler, lika enkelt är det att ta bort moduler om kapacitetsbehovet skulle förändras efter exempelvis ombyggnationer. Den möjligheten ser Västfastigheter som ytterligare en viktig fördel:
- Med moderna fläktar finns det stora möjligheter att med varvtalsstyrning optimera fläktlösningar, men med fläktväggen får vi ytterligare en möjlighet till optimering. Det är enkelt att förändra antalet moduler och den möjligheten kommer vi att utnyttja i framtiden om tilluftsbehovet skulle förändras. Minskar behovet är det bara att ta ner några moduler som kanske kan användas någon annanstans på sjukhuset.

I fläktmodulerna MXFG sitter fläktar av typen RadiPac Airfoil med EC-integralmotorer. De har ett aerodynamiskt optimerat fläkthjul som ger mycket hög verkningsgrad, ett jämnt luftflöde med minimal turbulens och låg ljudalstring. Som standard är modulerna försedda med mellanväggar och kablage samt luftriktaren FlowGrid. FlowGrid är ett ljuddämpande inloppsgaller som stabiliserar luftströmmarna vid fläktarnas inlopp. EC-motorerna erbjuder olika möjligheter till styrning via bland annat MODBUS-ingång och anslutning till konventionella givare för styrning med analoga in-signaler. På sjukhuset utnyttjas också möjligheten till styrning då man alltid vill ha ett konstant tryck i luftkanalerna.

Västfastigheter har mycket ambitiösa miljö- och energisparmål och ambitionen är att miljöklassa många av fastigheterna. Arbetet med energieffektivisering har varit framgångsrikt och Västfastigheter placerar sig högt upp vid en rikstäckande jämförelse av energianvändningen i landstingens och regionernas verksamhetslokaler. Arbetet med att spara energi pågår kontinuerligt för att målet om en halverad energianvändning i fastighetsbeståndet ska uppnås år 2030.
- Vi är bra på att energieffektivisera våra fastigheter men det gäller att hela tiden hitta nya sätt för att komma framåt. Fläktväggen är ett bra exempel på det och redan kort tid efter installationen kunde vi konstatera att energiförbrukningen halverats vilket innebär att vi under ett år spar 350 000 kilowattimmar. Med facit i hand är vi tacksamma för den hjälp vi fått av bl.a. Johan Nyhlén på ebm-papst att hitta en helt ny typ av fläktlösning. För att vi ska klara av att halvera energiförbrukningen fram till år 2030 krävs det att vi hela tiden kommer framåt och utnyttjar nya tekniska framsteg. ebm-papst FläktVägg är ett bra exempel på det!


Produkter:
MXFG stapelbar kubfläkt EC för fläktvägg

Läs mer:
Stabelbar FläktVägg för enkel installation

För mer information, kontakta vår säljavdelning:
Försäljning ventilationsfläktar